Cắt tỉa chăm sóc cây xanh thường xuyên giúp cho cây xanh gọn gàng, loại bỏ cành cây mục rỗng…