Bất kỳ nhà xưởng nào liên quan tới con người lao động, hàng hoá, hệ thống sản xuất.. thì đều cần thiết phun…